Förvärvsrevisioner

 

Environmental Due Diligence

I samband med köp eller försäljning av företag eller fastigheter kan vi hjälpa till att genomföra en förvärvsrevision med fokus på miljöskulder eller investeringar inom miljöområdet som behöver göras inom en nära framtid.
En förvärvsrevision genomförs vanligen i steg där revisionens omfattning och innehåll ofta bestäms efter varje steg. 

 

STEG 1: I det första steget görs en bred genomgång av tidigare och nuvarande verksamhet på platsen med fokus på risker för förorening av mark och grundvatten, farliga ämnen i byggnader samt

risker för stora investeringsbehov för att uppfylla nuvarande eller förväntad lagstiftning på miljöområdet.

 

STEG 2: I det andra steget görs eventuellt kompletterande undersökningar och provtagningar för att verifiera eller utesluta risker som har identifierats i steg 1. I steg 2 har vi etablerat samarbete med företag som kan utföra provtagning i mark och grundvatten.


STEG 3: Vid behov genomförs även ett tredje steg som innebär att området saneras. Det tredje steget görs normalt bara om det visar sig att det finns risk för spridning av föroreningar.

Exempel på företag där vi genomfört förvärvsrevisioner är:

  • Gunnebo AB
  • Platzer Fastigheter AB
  • Halléns

Dessutom har vi medverkat vid ett stort antal förvärvsrevisioner för konfidentiella kunder. Flera av dessa har vi genomförts som underkonsulter till det internationella miljökonsultföretaget ERM (Environmental Rescorces Management).